Srpska

—тав –уске ѕравославне ÷ркве у вези с развоЉем технологиЉа за евиденциЉу и обраду личних података

јрхиЉереЉски —абор –уске ѕравославне ÷ркве Ље 4. фебруара усвоЉио документ о позициЉи –уске ѕравославне ÷ркве у вези с развоЉем технологиЉа за евиденциЉу и обраду личних података. ” целини наводимо текст документа коЉи Ље обЉавЪен на саЉту ѕатриархи€.ru.

***

—вети архиЉереЉски сабор –уске ѕравославне ÷ркве

(2-5. фебруар 2013. године)

ѕозициЉа ÷ркве у вези с развоЉем технологиЉа за евиденциЉу и обраду личних података

1. ” току последЬих година многи Ъуди, укЪучуЉуЮи и духовну децу –уске ѕравославне ÷ркве, испоЪаваЉу озбиЪну забринутост због увоРеЬа нових електронских технологиЉа, коЉе се користе у раду граРана с државним установама и комерциЉалним организациЉама. ќна се испоЪава у различитим облицима несагласности.

ќваква забринутост први пут се поЉавила због поЉединачног питаЬа увоРеЬа идентификационог броЉа пореског обвезника и 19-20. фебруара 2001. године Ље разматрана на VII пленуму —инодалне богословске комисиЉе –уске ѕравославне ÷ркве. ѕре тога Ље —вети синод –уске ѕравославне ÷ркве у изЉави од 7. марта 2000. године истакао: „Ќикакав споЪашЬи знак не наноси штету човековом духовном здравЪу уколико не представЪа последицу свесне издаЉе ’риста и изругиваЬа вере.“

” складу с поЉавом нових технологиЉа и Ьиховог укЪучиваЬа у различите сфере живота био Ље потребан и развоЉ црквене позициЉе, коЉи Ље измеРу осталог, нашао своЉ одраз у посланицама јрхиЉереЉског сабора из 2004. године упуЮеним председницима –усиЉе и ”краЉине, »зЉави —ветог синода од 6. октобра 2005. године, ќдлукама јрхиЉереЉског сабора из 2008. године „ќ питаЬима унутрашЬег живота и споЪашЬе делатности –уске ѕравославне ÷ркве“, ќсновама учеЬа –уске ѕравославне ÷ркве о достоЉанству, слободи и правима човека, обраЮаЬу Мегове —ветости ѕатриЉарха ћосковског и целе –усиЉе  ирила овлашЮеном за права човека у –ускоЉ ‘едерациЉи од 28. Љула 2009. године, ќдлуци јрхиЉереЉског сабора из 2011. године „ќ питаЬима унутрашЬег живота и споЪашЬе делатности –уске ѕравославне ÷ркве“. ƒелатност сваког свештенослужитеЪа или мирЉанина треба да буде таква да се узима у обзир позициЉа изражена у овим документима.

2. ѕравославна ÷рква не негира потребу државе за евиденциЉом граРана. ѕречиста ƒЉева ћариЉа и свети £осиф «аручник су послушавши Юесареву заповест „поРоше сви да се препишу, сваки у своЉ град“ (Ћк. 2, 3) кренули у ¬итлеЉем, где Ље —паситеЪ света и био роРен. ¬ласт Ље од давнина вршила попис становништва и издавала Ље лична документа. ќве мере су потребне ради очуваЬа правог поретка и друштвене безбедности, ради обавЪаЬа економских и социЉалних функциЉа.

÷рква учествуЉуЮи у дискусиЉи о методама евиденциЉе не правда оне коЉи избегаваЉу граРанске обавезе или имаЉу злочиначке циЪеве, али брани право граРана да живе у друштву у складу са своЉим увереЬима и принципима.

ѕроблеми везани за електронску идентификациЉу личности, за евиденциЉу и обраду личних података и даЪе се умножаваЉу и компликуЉу. ƒанас треба наставити с богословским, моралним и граРанским осмишЪаваЬем ових проблема.

3. ” друштву се шири основана брига због тога да коришЮеЬе доживотног личног дигиталног идентификатора у виду кода, карте, чипа или нечег сличног, може постати обавезан услов за приступ свих Ъуди свим материЉалним и друштвеним добрима од животне важности.  оришЮеЬе идентификатора заЉедно са савременим техничким средствима омогуЮава вршеЬе тоталне контроле над човеком без Ьегове сагласности Ц праЮеЬе Ьеговог кретаЬа, куповине, плаЮаЬа, медицинске прегледе, примаЬе социЉалне помоЮи, друге правне и друштвено значаЉне активности, па чак и лични живот.

¬еЮ сад изазиваЉу забринутост активности на прикупЪаЬу и обради личних података деце, коЉа се школуЉу у општеобразовним установама, Љер се често врши неконтролисано прикупЪаЬе података, коЉи су очигледно сувишни за обезбеРеЬе процеса учеЬа. ћноги веруЉуЮи изражаваЉу принципиЉелну несагласност с обавезним додеЪиваЬем идентификационог кода с Ьеговим претвараЬем у неизмеЬиви, доживотни и посмртни атрибут. ќсим тога, забринутост изазива све Љача тенденциЉа пораста прикупЪаЬа биометриЉских података о човеку, као и поЉава електронских идентификационих уреРаЉа за имплантациЉу.

—ве прикупЪене информациЉе могу не само да се користе, веЮ и да се аутоматски анализираЉу с циЪем доношеЬа управЪачких одлука у погледу конкретног човека. ј увоРеЬе идентификатора за потпуни преглед личности омогуЮава ствараЬе Љединствене базе података у коЉоЉ у режиму реалног времена могу да се прикупЪаЉу, чуваЉу и аутоматски анализираЉу подаци из различитих области човековог живота.

4. ѕозиваЉуЮи се на своЉа уставна права, на хиЪаде Ъуди, укЪучуЉуЮи и православне вернике, због ових или оних разлога, укЪучуЉуЮи и религиозно мотивисане, не желе да прихвате нови идентификациони систем, да користе документа с електронским идентификаторима личности (личним кодом, бар-кодом, идентификационим броЉевима). ћноги од ових Ъуди саопштаваЉу о кршеЬу Ьихових уставних права. ќви Ъуди често биваЉу лишени медицинске помоЮи, старосних пензиЉа и других исплата, израде докумената о инвалидитету и различитих олакшица. ѕонекад не могу да обаве имовинске послове, да се упишу на школоваЬе или да заснуЉу радни однос, да обавЪаЉу предузимачку делатност, да плате комуналне услуге, да купе карте за превоз. ”след тога се формира читав слоЉ Ъуди искЪучених из свих области друштвеног и државног живота.

5. ” задатке ÷ркве не улази детаЪна анализа разлога због коЉих свака конкретна група Ъуди одбиЉа коришЮеЬе сваке конкретне технолошке новине или прихватаЬе сличних новина. ћеРутим, ÷рква Ље убеРена да поменуте технологиЉе не смеЉу бити без алтернативе и принудне. ќни коЉи одбиЉаЉу да прихвате дате технологиЉе треба да имаЉу алтернативу Ц коришЮеЬе традиционалних метода за идентификациЉу личности, коЉе се данас примеЬуЉу у веЮини земаЪа канонске одговорности ћосковске ѕатриЉаршиЉе. ÷рква сматра недопустивим све облике примораваЬа граРана на коришЮеЬе електронских идентификатора, аутоматизованих средстава за прикупЪаЬе, обраду и евиденциЉу личних података и личних поверЪивих информациЉа. ќствареЬе права на приступ социЉалним добрима без електронских докумената треба осигурати материЉалним, техничким, организационим, а уколико Ље потребно, и правним гаранциЉама. ÷рква сматра недопустивим принудно наношеЬе на човеково тело било каквих видЪивих или невидЪивих идентификационих знакова, имплантациЉу идентификационих микро и нано електронских уреРаЉа у човеково тело.

«бог тога што поседоваЬе личних информациЉа омогуЮава контролу и управЪаЬе човеком кроз различите сфере живота (финансиЉе, медицинска помоЮ, породица, социЉално осигураЬе, своЉина и друго), поЉавЪуЉе се реална опасност не само од мешаЬа у човеков свакодневни живот, веЮ и од саблажЬаваЬа Ьегове душе. ÷рква дели боЉазан граРана и сматра недопустивим ограничаваЬе Ьихових права у случаЉу да човек одбиЉе да пристане на обраду личних података.

ѕристанак граРана на коришЮеЬе средстава електронске евиденциЉе треба да буде праЮен обавезним обЉашЬаваЬем свих последица одлуке коЉа се доноси. √раРанима коЉи желе да користе ова средства треба гарантовати приступ информациЉама о садржаЉу електронских записа, као и могуЮност да промене садржаЉ датих записа или да их удаЪе у случаЉу кад другачиЉе ниЉе предвиРено захтевима о друштвеноЉ безбедности утврРеним законом. “реба гарантовати, и уколико Ље потребно, поЉачати одговорност за разглашаваЬе или неодговараЉуЮе коришЮеЬе личних података. ƒокумента, коЉа издаЉе држава, не треба да садрже информациЉе, чиЉа су суштина и намена неразумЪиви или се криЉу од власника документа, као и симболе светогрдног или морално сумЬивог карактера или симболе коЉи вреРаЉу осеЮаЬа верника.

÷рква о овим питаЬима води диЉалог с органима власти –усиЉе, ”краЉине, ЅелорусиЉе, ћолдавиЉе,  азахстана, држава —редЬе јзиЉе и других држава, покушаваЉуЮи да издеЉствуЉе узимаЬе у обзир и разумеваЬе позициЉа верника. —абор сматра да Ље од посебне важности поштоваЬе принципа добровоЪности приликом прихватаЬа било каквих идентификатора, коЉи претпоставЪаЉу могуЮност избора традиционалних метода за идентификациЉу личности. —абор позива власти држава на канонским просторима наше ÷ркве да се придржаваЉу овог принципа. ѕритом треба поштовати уставна права граРана и не треба дискриминисати оне коЉи одбиЉаЉу да прихвате електронска средства идентификациЉе.

” случаЉу примораваЬа граРана на прихватаЬе сличних средстава и дискриминациЉе везане за Ьихово неприхватаЬе —абор овим Ъудима предлаже да се обрате суду, као и да информишу епархиЉско свештеноначалиЉе, а у случаЉу потребе, —инодално оделеЬе за односе измеРу ÷ркве и друштва.

6. »пак, много тога нас упозорава на то да се можемо наЮи пред лицем нових изазова. ”колико сужаваЬе граница слободе, коЉе се измеРу осталог, врши и средствима електронске контроле, доведе до немогуЮности слободног исповедаЬа ’ристове вере, а законодавна, политичка или идеолошка акта чиЉе Ље извршеЬе обавезно, постану неспоЉива са хришЮанским животом Ц наступиЮе време исповедништва, о коЉем говори кЬига ќткровеЬа.

ѕритом —вети архиЉереЉски сабор подсеЮа на неприхватЪивост ситуациЉе кад поЉедини мирЉани, а понекад и клирици, даЉу себи за право да у име ÷ркве доносе одлуке о споЉивости или неспоЉивости ове или оне поЉаве са ’ристовом вером и са хришЮанским животом. ќвакво право припада —абору или —иноду, коЉи се ослаЬаЉу на —вето ѕисмо и предаЬе ÷ркве и коЉи делуЉу Љедномислено са свим клиром и паством.

 лир, монаси и сва верна деца —вете ÷ркве се позиваЉу на то да у овим сложеним питаЬима испоЪе духовну оштровидост и хришЮанску трезвеност, да се брину за слободу и исповедаЬе вере и одржаваЬе хришЮанског живота, имаЉуЮи на уму да добре духовне плодове Ѕогу може донети само онаЉ ко пребива у ’ристу и чува верност црквеном Љединству.

—а руског ћарина “одиЮ

06 / 02 / 2013

   оментари:

  2013-02-09
  01:39
  ЅЉелица „аслав,јранРеловац,—рбиЉа:
  —тав —инода –уске ѕравославне ÷ркве Ље у потпуности,апсолутно и до краЉа исправан и сагласан са начелима ’ришЮанске вере и светоотачког предаЬа.—ведоци смо последЬих година да се широм света кроз формалне и неформалне,државне или невладине организациЉе и институциЉе лобира за увоРеЬем таквих електронских идентификационих индекса,личних карти,здравствених кЬижица итд.под изгивором олакшаЬа потреба свакодневног живота.—а правом делим забринутост веруЉуЮег народа и ÷ркве Ьегове да Ље то увод у откровеЬско време и атак на од √оспода дату слободу човеку.” то име поздравЪам дижуЮи глас –уске ѕравославне ÷ркве са надом да Юе и друге сестринске ÷ркве се такоРе одлучно одредити према овоЉ поЉави.

  2013-02-08
  14:42
  »зворинка:
  Ko je хришЮанин и мисли на таЉну исповести себи и на на ЅожиЉу да ти десна не зна шта левица ради ...себи неЮе ову блуд и разврат да дозволи...

  2013-02-07
  13:23
  Dragica :
  Strasno vreme nam dolazi,moramo da naucimo da se cuvamo od zla i od izazova danasnjeg sveta i tehnologije.Zato nam je potrebno da se Crkva kao nasa majka stavi na celo zastite i da nam se obrati i posavetuje kada god vidi da nas zlo napada.Sa verom u njihovu zastitu mi cekamo i njihove odluke.

  2013-02-07
  04:41
  Bojan DJordjevich:
  Orvel, kada je pisao 1984.god. nije sigurno mislio bukvaklno na tu godinu. Treba uzeti u obzir i to da je knjiga pisana negde sredinom ili krajem 40-ih god. prosloga veka i narocito uzeti u obzir tehnologiju tog vremena u odnosu na njegova futuristicka, "utopijska", predvidjanja. Zar vec odavno ne zivimo dobrim delom u virtuelnlm svetovima? Da li postoji dom bez televizora, kompjutera,... Kada smo citali ovu knjigu kao mali, zamisljali smo Velkog brata kao nekog Staljina, ili Mao Ce Tunga, ili sl. kako se kezi sa ogromnih bilborda i plakata, gde god se okrenes. Veliki brat je virtualan, samo sto je po "necijoj" volji malo vise "tu", nego sto bi trebalo. O cipovanju covecanstva se moze procitati i kod Nostradamusa, a bogami ni Tarabici nisu, u svojim predvidjanjima bili daleko od ovakvih pretpostavki, ali, takodje, kao i njihov prethodnik, to su iznosili na samo sebi svojstven nacin. Po principu, ko razume, shvatice. Ako nista drugo barem postajemo savremenici necega, sto smo kao mali, mislili, da se nikada nece dogotiti tamo nekim dalekim pokoljenjima, u nekoj dalekoj ruznijoj buducnosti.
  "Veliki Brat Te posmatra......"


  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0